آشنائی با قوانین و خدمات سازمان تامین اجتماعی

آشنائی با خدمات ارائه شده در کارگزاریهای سازمان

بیمه زنان خانه دار :  چتر حمایتی بیمه تامین اجتماعی به جهت حمایت از زنان و بانوان ایرانی میباشد .شرایط : حد اقل سنی 18 و حد اکثر 45 سال .

 

بیمه مشاغل آزاد : صاحبان حرف و مشاغل میتوانند با مراجعه به کارگزاری نسبت به بیمه خود و خانواده خود با توجه با تخفیفات جدید و درصدهای جدید مصوب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند  .

 

بیمه اختیاری : تمامی اشخاصی که دارای حد اقل 2 ماه سابقه بیمه در یکی از شعب تامین اجتماعی باشند میتوانند نسبت به بیمه نمودن خود و خانواده به صورت اخیاری اقدام نمایند.

آشنایی با حقوق بیمه شدگان    :  اول  -  دوم         آشنایی با حقوق کارفرمایان       :  اول  -  دوم        آشنایی با کمیسیونهای پزشکی :   اول  -  دوم        آشنایی با مستمری بازنشستگی:   اول  -  دوم        آشنایی با مستمری بازماندگان   :   اول  -  دوم        آشنایی با مستمری ازکارافتادگی:  اول  -  دوم       آشنایی با قوانین مقرری بیکاری  :  اول  -  دوم        آشنایی با غرامت دستمزد بیماری:  اول  -  دوم      آشنایی با کمک هزینه ازدواج      :  اول  -  دوم        آشنایی با مقررات پرداخت هزینه :  اول  -  دوم       آشنایی با غرامت دستمزد بارداری: اول  -  دوم       حمایت در برابر حوادث و بیماریها  : اول  -  دوم       آشنایی با کمک هزینه کفن و دفن : اول  -  دوم